ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระบบบริหารงานพัสดุ
ระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ