ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

DESCRIPTION

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E DOC

เป็นระบบบริหารจัดการเอกสาร แฟ้มเซ็นรับ, หนังสือรับ-ส่ง เพื่อลดการใช้กระดาษภายในองค์กร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

SUMMARY

  • Create: FUSION SOLUSION, FA System And
  • Client: FA System And Application Co. ,Ltd.
  • Skill: VB.net, Aspx.net, SQL SERVER, Web...
  • Date:
  • Socials:

โพสต์