ผลงานของเราพัฒนาภายใต้ Framwork รุ่นใหม่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และมีความปลอดภัยสูง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์สิทธิมนุษยชน
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารงานพัสดุ
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
SKYNET