ระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ
ระบบบริหารงานพัสดุ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์